Hulphond Nederland

Inloggen met Facebook

Press Esc to close
Press Esc to close
Press Esc to close
Press Esc to close

Kies je doel...

Kies jouw favoriete goede doel, club of vereniging en klik op het logo om je shopdoel in te stellen.

...en ga naar je shop

Zoek vervolgens je shop en klik op het logo van de shop. Je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de gekozen shop.

Een gedeelte van het bestede bedrag gaat rechtstreeks naar jouw goede doel, zonder extra kosten. Geregistreerd? Dan kun je zien wat jij voor jouw doel hebt verdiend! Direct registreren.

Algemene voorwaarden

 1. Definities
 2. Lid: Een lid is een natuurlijk persoon, welke zich als zodanig heeft geregistreerd op Doelshoppen.nl
  Gast: Een gast is een natuurlijk persoon, welke aankopen doet bij een partner van Doelshoppen.nl via de website van Doelshoppen.nl, maar die zich niet als lid heeft geregistreerd bij Doelshoppen
  Partner: Een winkel welke met Doelshoppen.nl, rechstreeks dan wel via een tussenpersoon, overeen is gekomen provisie te betalen over alle aankopen die gedaan zijn via Doelshoppen.nl.
  Shopdoel: Een Shopdoel is een rechtspersoon welke zich als Shopdoel heeft aangemeld op Doelshoppen.nl.
  Doelsaldo: Het Doelsaldo is het saldo dat door de leden danwel de gasten voor een bepaald Shopdoel bij elkaar is gespaard.
  Website: Indien gesproken wordt van de Website wordt daarmee bedoeld www.doelshoppen.nl of één van haar aliassen.
 3. Algemeen
  1. Toegang tot en gebruik van deze Website is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Website bekend worden gemaakt door middel van het publiceren van de nieuwe Algemene Voorwaarden.
  2. Door contact te leggen en te behouden met deze Website stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.
  3. De Website en alle Informatie met betrekking tot Doelshoppen.nl en haar Partners worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Website bekende gegevens. Doelshoppen.nl kan echter niet instaan, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Doelshoppen.nl instaan voor de geschiktheid van de Informatie enig doel. Doelshoppen.nl kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat de Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Doelshoppen.nl behoudt zich het recht voor om de Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
  4. De Informatie mag niet gezien worden als een advies of als zodanig meegewogen worden in welke beslissing dan ook.
  5. Waar één onderdeel danwel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel danwel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.
  6. Door registratie op Doelshoppen.nl wordt toestemming verleend aan Doelshoppen.nl om informatie toe te sturen in het kader van marketing activiteiten door Doelshoppen.nl en haar partners. In iedere communicatie is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
  7. De gegevens die nodig zijn voor registratie worden eigendom van Doelshoppen.nl en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  8. Het lid garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure door de persoon zelf is ingevuld. Daarnaast garandeert het lid zelf akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Het is niet toegestaan dit door anderen te laten doen.
 4. Transacties en Doelsaldo
  1. Om als lid inzicht te krijgen in het door hem/haar gespaarde Doelsaldo, dient hij/zij ingelogd te zijn op de Website.
  2. Voor gasten is het niet mogelijk het door hem/haar gespaarde Doelsaldo in te zien.
  3. De Website maakt gebruik van Affiliate Hyperlinks. Om in aanmerking te kunnen komen voor Doelsaldo is het essentieel dat u de website van een Partner bezoekt via de speciaal daarvoor bestemde Hyperlink en uw Aankoop tijdens dezelfde Sessie afrond.
  4. Wanneer u de website van een Partner, op welke wijze dan ook, al eerder heeft bezocht dan kan het, voor het totstandbrengen van een Geslaagde Transactie, noodzakelijk zijn om eerst uw Cookies te wissen.
  5. Een vergoeding wordt niet toegekend bij geretourneerde Aankopen.
  6. Doelshoppen.nl heeft geen enkele invloed op de beslissing van een Partner om een Transactie als een Geslaagde Transactie te erkennen.
  7. Bij iedere Geslaagde Transactie komt uw Shopdoel in aamerking voor Doelsaldo. Dit Doelsaldo wordt het Shopdoel aangeboden door Doelshoppen.nl en niet door de Partner. Het Doelsaldo is afkomstig uit de Provisie die door een Partner aan Doelshoppen.nl wordt uitgekeerd na de totstandkoming van een Geslaagde Transactie. Deze Provisie wordt met een Shopdoel gedeeld in de vorm van Doelsaldo.
  8. Wanneer er geen Shopdoel door het lid of de gast van Doelshoppen.nl is geselecteerd, komt het Spaarsaldo ten goede aan een door Doelshoppen gekozen Shopdoel.
  9. De status van een Transactie wordt door een Partner aan Doelshoppen.nl gerapporteerd. Doelshoppen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van deze rapportage noch voor enige schade hierdoor onstaan.
  10. In het geval dat, om welke reden dan ook, een eerder toegekende Provisie door een Partner wordt teruggedraaid of verlaagd dan komt ook het gerelateerde Doelsaldo te vervallen danwel wordt deze evenredig verlaagd.
  11. In het geval dat, om welke reden dan ook, een Partner niet aan een betaalverplichting voldoet komt ook het gerelateerde Doelsaldo te vervallen. Doelshoppen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door fouten of misbruik door een Partner noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  12. Doelshoppen.nl geeft geen enkele garantie dat de Doelsaldo in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt. Doelshoppen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Partner op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor onstaan.
  13. Tenzij specifiek vermeld wordt er alleen Doelsaldo verstrekt op Transacties die geheel Online worden afgerond. Er wordt geen Doelsaldo verstrekt op telefonische- of postorders en potentiële ontvangen Doelsaldo kan komen te vervallen wanneer een Transactie die Online gestart is, via welke andere methode dan ook wordt afgerond of aangepast.
  14. Zodra dit door een Partner aan Doelshoppen.nl wordt gerapporteerd is een indicatie van de hoogte van het Doelsaldo per Transactie terug te vinden in het Transactie Overzicht van het account van een Lid. Voor een Shopdoel is het niet mogelijk om een overzicht per Transactie te genereren.
  15. Het Doelsaldo mag op geen enkele wijze worden gezien als een garantie dat het vermelde bedrag of percentage ook daadwerkelijk door een Shopdoel zal worden ontvangen. Doelshoppen.nl heeft geen enkele invloed op de hoogte van de Provisie die door een Partner wordt uitgekeerd.
  16. Om voor het Doelsaldo in aanmerking te komen, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn welke op de betreffende Partner Pagina kunnen worden nagelezen.
  17. Doelshoppen.nl behoudt zich het recht voor een Korting zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
  18. Doelsaldo heeft geen geldelijke tegenwaarde totdat deze door Doelshoppen.nl is uitbetaald. Vanaf dat moment is de waarde van 1 Euro Doelsaldo gelijk aan 1 Euro. Onverminderd kan Doelshoppen.nl een eerder uitbetaald Doelsaldo alsnog verbeuren wanneer er een redelijk vermoeden bestaat van fraude of misbruik.
  19. Daar waar de Doelsaldo gebaseerd is op een munteenheid anders dan de Euro is deze onderhevig aan de actuele wisselkoers.
 5. Uitbetaling
  1. Doelshoppen.nl kent vier uitbetalingsmomenten per jaar, de uitbetalingsmomenten zullen plaatsvinden in Januari, April, Juli en Oktober. Het gespaarde saldo voor een Shopdoel wordt uitgekeerd onder de volgende voorwaarden:
   1. Het Doelsaldo wordt uitgekeerd wanneer deze aan het begin van de uitkeringsmaand minimaal 100euro bedraagt.
   2. Voor het Shopdoel zijn geldige KvK-, adres- en rekeninggegevens bekend.
   3. Het Shopdoel voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden (zie artikel 4).
  2. Doelshoppen.nl zal pogen de uitbetaling altijd in de genoemde uitbetalingsmaanden te laten plaatsvinden. Doelshoppen.nl geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden de uitbetalingsmaanden, noch voor enige schade hierdoor onstaan.
  3. Wanneer het vermoeden bestaat dat voor een Shopdoel geen juiste KvK-, adres- en rekeninggegevens bekend zijn, zal geen uitbetaling plaatsvinden totdat er met zekerheid is vastgesteld dat de gegevens juist zijn.
 6. Shopdoel
  1. Om als Shopdoel in aanmerking te komen dient deze te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   1. Een Shopdoel is een stichting of vereniging welke ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel in Nederland.
   2. Het Shopdoel is op geen enkele wijze geassocieerd (geweest) met zaken die door Doelshoppen.nl als beledigend, frauduleus of anderszins schadelijk zijn aangemerkt.
  2. Alleen met nadrukkelijke toestemming van Doelshoppen.nl kan van de hiervoor voorwaarden worden afgeweken.
  3. Daar waar het Doelsaldo van een Shopdoel voor een periode van 12 maanden of meer geen activiteit vertoont behoudt Doelshoppen.nl zich het recht om de aanmelding van het Shopdoel te beëindigen en eventuele uitstaande Doelsaldo te verbeuren.
  4. Doelshoppen.nl behoudt zich te allen tijde het recht om de aanmelding van een Shopdoel, zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande aankondiging, te beëindigen en eventuele uitstaande Doelsaldo te verbeuren danwel toegang tot de Website te weigeren.
 7. Verantwoordelijkheden van Leden en Gasten
  1. De Website en het Spaarsaldo is afhankelijk van de acceptatie van cookies door uw webbrowser. Het valt binnen uw verantwoordelijkheid dat deze mogelijkheid in uw browser geactiveerd is.
  2. Alle leden en gasten moeten zich er van verzekeren dat zij eerst het juiste Shopdoel selecteren, het is niet mogelijk om een transactie later om te zetten naar een ander Shopdoel.
  3. Leden gaan ermee akkoord onze nieuwsbrief te ontvangen tenzij zij hier expliciet van afziet.
  4. Leden gaan ermee akkoord email-communicatie te ontvangen betreffende zij account.
  5. Leden gaan ermee akkoord aanbiedingen of interessante acties te ontvangen van derden.
 8. Externe hyperlinks
  1. De Website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Doelshoppen.nl evenmin verantwoordelijkheid dragen.
 9. Intellectueel Eigendom
  1. Doelshoppen.nl is eigenaar of licentiehouder van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie, zonder toestemming, in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 10. Privacy bescherming
  1. Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Website gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.
  2. Doelshoppen.nl respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Doelshoppen.nl databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.
  3. De Website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen waar dit niet (wettelijk) noodzakelijk is. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld ten bate van marketingdoeleinden.
  4. Om Doelshoppen.nl in staat te stellen de Website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de Website gebruik gemaakt van Cookies.
  5. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaart u tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Privacy Policy, welke op de Website te lezen is.
 11. Overmacht
  1. In geval van oorlog, invasie, buitenlandse vijandigheid (onafhankelijk van een oorlogsverklaring), burgeroorlog, rebellie of revolutie in of gericht tegen het Koninkrijk der Nederlanden zal Doelshoppen.nl gevrijwaard zijn van enige verantwoordelijkheid of verplichting aangaande de Website en deze algemene voorwaarden
 12. Toepasselijk recht
  1. De Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de privacy bescherming is van toepassing. Ook is Nederlands recht van toepassing op de Website.

Laatste donaties


shelly

€0,91

Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden
Blokker

Anoniem

€0,62

Villa vacht
Zooplus
Facebook
Margreeth

€0,48

Villa vacht
Zooplus

Ria

€4,61

Harmonie Soli Zaandam
Coolblue

Maryha

€0,64

Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden
Zooplus

Anoniem

€0,24

Stichting Katimo
Zooplus
Facebook
Karin

€0,37

Stichting Hanna, Dierentehuis de Achtse Hemel
Zooplus

Bea

€0,00

Stichting Dierenopvang Bosnië
Greetz.nl

Bianca

€1,13

Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden
Zooplus

Anoniem

€0,44

Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden
Zooplus

Online Shoppen met je hart

Goede doelen helpen via Doelshoppen.nl, zo shop je met je hart voor jouw goede doel. Wanneer je online winkelt via Doelshoppen, shop je online bij alle bekende webshops. De Webshop stelt een gedeelte van het geld ter beschikking aan jouw goede doel. Het Goede doel is blij met deze donaties. Door via Doelshoppen te doneren doe je dit gratis en steun je jouw goede doel. Op Facebook.com en Twitter.com zijn wij voor de goede doelen vertegenwoordigd binnen de social media. Via Facebook.com en Twitter.com kun je je vrienden uitnodigen ook online te winkelen. Zij helpen dan eveneens het goede doel of de verschillende goede doelen.

MVO

Goede doelen helpen via Doelshoppen is ontstaan vanuit de MVO gedachte dat online winkelen ook maatschappelijk verantwoord kan. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die de webshops bieden kun jij gratis voor je goede doel doneren. Een Betere wereld komt dichterbij door jouw hulp!